ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:47 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ទាក់ទងមកស៊ីម៉ាក់

» Related to General Information and Administration, please contact:

Name:   Mr. Prak Somathy
Position:   Chief of Secretariat
Phone Office:   +855-23-995 437
Mobile Phone:   +855-12-452 483 or +855-97-874 9002
E-mail:  

prak.somathy@cmac.gov.kh

Name:  

Mr. Phat Phearak

» Related to Mine/UXO Planning and Operations, please contact:
Name:   Mr. Rath Pottana
Position:   Director of Planning and Operations
Phone Office:   +855-23-995 437
Mobile Phone:    +855-97-671 6888 or +855-12-774 814
E-mail:    pottana@cmac.gov.kh
» Related to Communications and International Cooporation/Public Relation, please contact:
Name:   Mr. Phat Phearak
Position:   Director of Communications and Internation Cooporation
Phone Office:    +855-23-995 437
Mobile Phone:    +855-89-993 456 or +855-88-999 3456
E-mail:  

phatphearak@cmac.gov.kh

Hours of Operations   ( Monday - Friday)
 07:00 AM - 12:00 PM (Morning)
 13:00 PM - 16:00 PM (Afternoon)