ថ្ងៃព្រហស្ប ទី17 ខែមករា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង01:47 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ទាក់ទងមកស៊ីម៉ាក់

» Related to Mine/UXO Planning and Operations, please contact:

Name:

  Mr. Him Vandy
Position:   Director of Planning and Operations
Phone Office:   +855-23-995 437
Mobile Phone:   +855-97-200117 or +855-12-800 117
Email:  

himvandy@cmac.gov.kh 

 

» Related to Public Relation/General Information, please contact:

Name:   Mr. Phat Phearak
Position:   Chief of Secretariat
Phone Office:   +855-23-995 437
Mobile Phone:   +855-89-993 456 or +855-88-999 3456
Email:   phatphearak@cmac.gov.kh 
 

Hours of Operations   ( Monday - Friday)
 07:00 AM - 12:00 PM (Morning)
 13:00 PM - 16:00 PM (Afternoon)