ថ្ងៃចន្ទ ទី20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2017 ម៉ោង11:05 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ឯកសារបោះពុម្ព

ឯកសារទាំងអស់នេះ គឺមានតែជាភាសាអង់គ្លេស...

កំរងរូបភាពវីដេអូ
ព្រឹត្តិប័ត្រផ្សព្វផ្សាយ
GENEVA INTERNATIONAL CENTRE FOR HUMANITARIAN DEMINING