ថ្ងៃសៅរ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង17:01 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការហាមឃាត់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រាប់​មីន​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស

ឯកសារទាំងអស់នេះ គឺសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេស...

Anti-Personnel Landmines Convention

The 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer or Anti-Personnel Mines and on their Destruction is the international agreement that bans antipersonnel landmines. It is usually referred to as the Ottawa Convention or the Mine Ban Treaty. 

The Convention was concluded by the Diplomatic Conference on an International Total Ban on Anti-Personnel Land Mines at Oslo on 18 September 1997. In accordance with its article 15, the Convention was opened for signature at Ottawa, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December 1997, and remained open thereafter at the United Nations Headquarters in New York until its entry into force. In December 1997 a total of 122 governments signed the treaty in Ottawa, Canada. In September the following year, Burkina Faso became the 40th country to ratify the agreement, triggering entry into force six months later - on 1 March 1999. Today, the treaty is still open for ratification by signatories and for accession by those that did not sign before March 1999.

 

Text of the Convention

English     France     Rusian     Spain     Chinese     Arab