ថ្ងៃសៅរ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង16:55 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការ​ហាមឃាត់​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រាប់​បែក​ចង្កោម

ឯកសារទាំងអស់នេះ គឺសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេស...

Cluster Munitions Convention

Ratifications

The Convention entered into force on 1 August 2010. 94 states signed, and four of these ratified the Convention in Oslo on 3-4 December 2008. The Convention is open for accession at the UN Headquarters in New York. This list will be updated with new States Parties as they are recorded.

51 Ratifications (alphabetical order)

Albania, Antigua and Barbuda, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Chile, Comoros, Croatia, Denmark, El Salvador, Equador, Fiji, France, Ghana, Germany, Guatemala, Guinea-Bissau, The Holy See, Ireland, Japan, The Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Luxembourg, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Malawi, Mali, Malta, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Niger, Norway, Panama, Samoa, San Marino, Seychelles, Sierra Leone, Slovenia, Spain, St. Vincent and the Grenadines, Tunisia, United Kingdom, Uruguay and Zambia.

108 Signatories (by region)

 Africa
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Republic of Congo, Côte d’Ivoire, The Democratic Republic of Congo, Djibouti, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauretania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal,Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania and Zambia.

Americas
Antigua and Barbuda, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala,Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Vincent & the Grenadines and Uruguay.

Asia
Afghanistan, Indonesia, Japan, Lao PDR and Philippines.

Europe
Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic,Cyprus, Denmark, France, Germany, The Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, The Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Middle East
Lebanon and Iraq.

Oceania
Australia, Cook Islands, Fiji, Nauru, New Zealand, Palau and Samoa.

States adopting the convention on cluster munitions in 2008

107 states adopted the convention in Dublin on 30 May 2008:

Africa: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Comoros, Republic of Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda and Zambia.

Americas: Argentina, Belize, Bolivia, Canada, Chile,Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela.

Asia: Brunei Darussalam,Cambodia, Indonesia, Japan, Kyrgyzstan, Lao PDR, Malaysia, Philippines and Timor-Leste.

Europe: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Macedonia (FYR), Malta, Moldova, Montenegro, The Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Middle East: Bahrain, Lebanon and Qatar.

Oceania: Australia, Cook Islands, Fiji, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa and Vanuatu.

 

Text of the Convention

English     France     Spain