ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:56 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ការហ្វឹកហ្វឺន និងស្រាវជ្រាវ

  ឯកសារទាំងអស់នេះ គឺមានតែជាភាសាអង់គ្លេស...

 PHASE-I FINAL REPORT
 

DEMINING MACHINE

KOMATSU- D-85DX

 1. Executive Summary
 2. Table of Content
 3. Background
 4. Final Report
  4.1. Performance Test

  4.2. Performance Test Result Analysis
  4.3. Acceptance Test
  4.4. Acceptance Test Result Analysis
  4.5. Survivability Test
  4.6. Repair and Maintenance
  4.7. Transportation
 5. Picture Extra
 Cover Front

HITACHI- BM307-FV25 (PUSH TYPE)

 1. Executive Summary
 2. Table of Content
 3. Background
 4. Final Report
  4.1. Performance Test

  4.2. Performance Test Result Analysis
  4.3. Acceptance Test
  4.4. Acceptance Test Result Analysis
  4.5. Survivability Test
  4.6. Repair and Maintenance
  4.7. Transportation
 5. Picture Extra
 Cover Front
 

HITACHI- BM307-V33 (SWING TYPE)

 1. Executive Summary
 2. Table of Content
 3. Background
 4. Final Report
  4.1. Performance Test

  4.2. Performance Test Result Analysis
  4.3. Acceptance Test
  4.4. Acceptance Test Result Analysis
  4.5. Survivability Test
  4.6. Repair and Maintenance
  4.7. Transportation
 5. Picture Extra
 Cover Front
MINE DETECTOR

ALIS

 1. Forward
 2. Executive Summary
 3. Table of Content
 4. Final Report
 Cover Front
   

GRYPHON

 1. Forward
 2. Executive Summary
 3. Table of Content
 4. Final Report
 Cover Front
   

LAMDAR-III

 1. Forward
 2. Executive Summary
 3. Table of Content
 4. Final Report
 Cover Front

MITSUI

 1. Forward
 2. Executive Summary
 3. Table of Content
 4. Final Report
 Cover Front