ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង01:00 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពមីនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ២០១៩ ពិនិត្យការងារហ្វឹកហ្វឺន សុនខហិតមីន។

ថ្ងៃអង្គារ ទី16 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពមីនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ២០១៩ ពិនិត្យការងារហ្វឹកហ្វឺន សុនខហិតមីន និងការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៀត។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត